Search

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Uprzejmie informujemy, że firma MECHTECH Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie 05-077, ul. Nizinna 13, właściciel serwisu rapidprint.pl przetwarza informacje: - pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak: kontakty telefoniczne do państwa firmy, realizacja zamówień na produkty będące w ofercie firmy MECHTECH Sp. z o.o. Sp. K. oraz rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez strony www prowadzone od kilku lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: MECHTECH Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie 05-077, ul. Nizinna 13 Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MECHTECH Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie 05-077, ul. Nizinna 13 lub e-mail: rapidprint@rapidprint.pl 
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 
3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów i nie udostępnia ich innym osobom trzecim. 
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 7 poniżej. 
5. Państwa dane osobowe będą przez firmę MECHTECH Sp. z o.o. Sp. K. przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej. 
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: - kontakt e-mailowy pod adresem: rapidprint@rapidprint.pl - kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MECHTECH Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie 05-077, ul. Nizinna 13 
7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i e-mailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej. 
8. MECHTECH Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie 05-077, ul. Nizinna 13, może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami